- cơ bổn,bản,bôn kiến,kiển thiết -

♦ Phiên âm: (jīběnjiànshè).


♦kiến thiết cơ bản; xây dựng cơ bản. , , . .