- chấp đạo -

♦ Phiên âm: (zhídǎo).


.


Vừa được xem: 執導哀怨截門宋江起義煤船指手畫腳北瓜