- thành lí nhân -

♦ Phiên âm: (chénglǐrén).


♦người thành phố. .


Vừa được xem: 城里人萎陷療法廝殺142