- đóa điệp -

♦ Phiên âm: (duǒdié).


♦lỗ châu mai (trên tường thành). .


Vừa được xem: 垛堞桀驁砂糖獨吞特輯