- hình sa -

♦ Phiên âm: (xíngshā).


♦cát làm khuôn. , .


Vừa được xem: 型砂神經末梢市區掂斤播兩提撕