- thùy liêm -

♦ Phiên âm: (chuílián).


.


Vừa được xem: 垂簾热熔胶粒