- thùy liêm thính,thinh chánh,chính -

♦ Phiên âm: (chuíliántīngzhèng).


♦buông rèm chấp chính. , .


Vừa được xem: 垂簾聽政粒子麥粒腫三才三叉神经湘簾歲首