- thùy liễu -

♦ Phiên âm: (chuíliǔ).


♦liễu rủ; thuỳ dương; cây liễu rủ cành. , , , , , . .


Vừa được xem: 垂柳孔孟之道致身文化孔孟金鑾殿