- thản khắc -

♦ Phiên âm: (tǎnkè).


♦xe tăng (Anh: tank). . . (:tank).


Vừa được xem: 坦克鸿撞凍清波县砂巖宣敘調砂漿