- địa chấn,thần bảo hiểm -

♦ Phiên âm: (dìzhèn bǎoxiǎn ).


♦Bảo hiểm động đất


Vừa được xem: 地震保险ä¹±左不過腎盂