- thổ,độ,đỗ phấn tử,tí -

♦ Phiên âm: (tǔfěn·zi).


♦bột cao lanh; bột đất sét trắng. .


Vừa được xem: 土粉子學籍奶粉洋粉板籍果粉一口