- thổ,độ,đỗ tịch,tạ -

♦ Phiên âm: (tǔjí).


♦nguyên quán; quê quán. .


Vừa được xem: 土籍入籍