- đoàn phấn -

♦ Phiên âm: (tuánfěn).


♦bột lọc. 調, .


Vừa được xem: 團粉骨瘦如柴白粉打錢殿后