- đồ tịch,tạ -

♦ Phiên âm: (tújí).


♦bản đồ cương vực và sổ hộ tịch. .


Vừa được xem: 圖籍彩色粉筆寄籍