- viên lung,lộng -

♦ Phiên âm: (yuánlóng).


♦cặp lồng tròn. .


Vừa được xem: 圓籠岘港市涼粉