- tù lung,lộng -

♦ Phiên âm: (qiúlóng).


♦cũi; lồng giam; cũi giam. .


Vừa được xem: 囚籠籠火超短裙樂陶