- phún,phôn tuyền,toàn -

♦ Phiên âm: (pēnquán).


♦suối phun. .


Vừa được xem: 噴泉反应塔婉商大放悲聲泉眼隨即