- khiếu minh -

♦ Phiên âm: (xiàomíng).


♦1. hú gọi. .


Vừa được xem: 嘯鳴太陽電池軟錳礦狡詐腳費