- hỉ thượng mi sao -

♦ Phiên âm: (xǐ shàng méi shāo,shào ).


(hvtd)♦★Tương phản: ưu tâm như phần .
♦Vui mừng hiện ra trên mày trên mắt. ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Tư tác lương cửu, đắc liễu chủ ý, bất giác hỉ thượng mi sao , , (Đệ nhị tam hồi).


Vừa được xem: 喜上眉梢选择性优惠