- hậu,hấu song -

♦ Phiên âm: (hòu chuāng ).


♦Cửa sổ hậu


Vừa được xem: 后窗書面書頁書齋暗昧松雞松軟東南