- đồng ý -

♦ Phiên âm: (tóng,tòng yì ).


(hvtd)♦Tâm ý tương đồng. ◇Tôn Tử : Lệnh dân dữ thượng đồng ý (Kế thiên ).
♦Ý chỉ tương đồng. ◇Vương Sung : Minh cử quỷ thần, đồng ý cộng chỉ, dục lệnh chúng, tín dụng bất nghi , , , (Luận hành , Biện sùng ).
♦Tán thành. ◎Như: ngã đồng ý nhĩ đích khán pháp .


Vừa được xem: 同意手字兵書扁柏兵戎兵役所為链球