- đồng ác tương trợ -

♦ Phiên âm: (tóng,tòng è,wù xiāng,xiàng zhù ).


(hvtd)♦☆Tương tự: đồng ác tương tế .


Vừa được xem: 同惡相助同床異夢依仁郎才女貌同床各夢同意