- đồng sàng dị mộng -

♦ Phiên âm: (tóng,tòng chuáng yì mèng,méng ).


(hvtd)♦Tỉ dụ cùng sinh sống hoặc cùng nhau làm việc nhưng ý kiến bất đồng, mỗi người đều có dự tính riêng. ☆Tương tự: đồng sàng các mộng . ◇Chu Nhi Phục : Tống Kì Văn yếu tha hòa Giang Cúc Hà trù hoạch miên phưởng toàn nghiệp liên doanh đích sự, lưỡng cá nhân đồng sàng dị mộng, các hữu các đích đả toán , , (Thượng Hải đích tảo thần , Đệ tứ bộ tam bát ).


Vừa được xem: 同床異夢救生城防救人一命勝造七級浮屠城郭城郊救世