- đồng sàng các mộng -

♦ Phiên âm: (tóng,tòng chuáng gè,gě mèng,méng ).


(hvtd)♦Cùng giường mà khác mộng. Nghĩa bóng: Cùng sống chung hoặc làm việc chung nhưng ý kiến, quan điểm, chí hướng khác biệt nhau. § Cũng nói đồng sàng dị mộng .


Vừa được xem: 同床各夢均衡論政體地點政法地頭改造地震