- cổ chi huyền,huyện -

♦ Phiên âm: (gǔzhī xiàn ).


♦Huyện Củ Chi


Vừa được xem: 古芝县陽畦菜花籌集歇腳象牙筷