- phản,phiên sô loại động vật -

♦ Phiên âm: (Fǎnchú lèi dòngwù ).


♦Động vật nhai lại