- phản trắc -

♦ Phiên âm: (fǎn,fān cè,zè ).


(hvtd)♦Trằn trọc không yên. ◇Thi Kinh : Du tai du tai, Triển chuyển phản trắc , (Chu nam, Quan thư ) Tưởng nhớ xa xôi, tưởng nhớ xa xôi, Trằn trọc không yên.
♦Lật lọng, tráo trở, phản phúc vô thường. ◇Thi Kinh : Tác thử hảo ca, Dĩ cực phản trắc , (Tiểu nhã , Hà nhân tư ) Ta làm bài ca tốt lành này, Để xét tới cùng lòng dạ tráo trở không tin cậy được của ngươi.
♦Không thuận phục, không an phận. ◇Tuân Tử : Độn đào phản trắc chi dân, chức nhi giáo chi, tu nhi đãi chi , , (Vương chế ) Dân không an phận trốn tránh, chăm lo giáo hóa họ, tu sửa đãi ngộ họ.
♦Sợ hãi, lo lắng không yên. ◇Lưu Nghĩa Khánh : Đôn mặc nhiên, bàng nhân vi chi phản trắc, Sung yến nhiên thần ý tự nhược , , (Thế thuyết tân ngữ , Phương chánh ) Vương Đôn im lặng, người chung quanh lấy làm lo sợ cho ông, Hà Sung bình thản thần sắc như không.


Vừa được xem: 反側邦交爾后爭先恐后爬行爆玉米花爆炸波爆仗燒夷彈