- song hấp li tâm bơm - bơm ly tâm hút đôi

♦ Phiên âm: (shuāng xī líxīn bèng).


♦Máy bơm ly tâm hút đôi (hai miệng hút)


Vừa được xem: 双吸离心泵壓電效應跌跌蹌蹌超然不群