- nguyên tịch -

♦ Phiên âm: (yuán,yuàn jí,jiè ).


(hvtd)♦Chỉ quê quán sinh trưởng của tổ tiên. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Tô Châu tuy thị nguyên tịch, nhân một liễu cô phụ cô mẫu, vô nhân chiếu khán tài tựu lai đích , , (Đệ ngũ thập thất hồi) Tô Châu là nguyên quán thực, nhưng ông cô bà cô tôi đã mất, không có người trông nom, nên phải đón cô ấy về ở đây.


Vừa được xem: 原籍書籍二人轉典籍