- noãn,côn tử,tí -

♦ Phiên âm: (luǎnzǐ ).


♦Trứng


Vừa được xem: 卵子雞巴耳鳴支費基業拋費壽光雞寬銀幕電影