- đan,thiền,thiện hấp li tâm - bơm ly tâm hút đơn

♦ Phiên âm: (dān xī líxīn bèng).


♦Máy bơm ly tâm hút đơn (một miệng hút)


Vừa được xem: 单吸离心泵多敢雞姦超然物外失業卷教學