- bán hạ -

♦ Phiên âm: (bàn xià,jiǎ ).


(hvtd)♦Tên loại cây (pinelta ternata), rễ dùng làm vị thuốc. § Cũng gọi là hòa cô .


Vừa được xem: 半夏敷陳斜陽至誠蜜月文明