- liệt đẳng dương mao -

♦ Phiên âm: ( liè děng yáng máo ).


♦ Lông cừu loại xấu


Vừa được xem: 劣等羊毛簿書擁腫民不聊生