- bạn,biện lí chấp chiếu nhân -

♦ Phiên âm: (bàn lǐ zhí zhào rén ).


♦làm thủ tục hải quan


Vừa được xem: 办理执照人石灰巖寶雞百科辭典舉業射電望遠鏡鐘樓