- bạn,biện công thất -

♦ Phiên âm: (Bà ngōng shì ).


♦Văn phòng


Vừa được xem: 办公室舊業孱弱浪費平常拋費