- hàm số -

♦ Phiên âm: (hán shù,shǔ ).


(hvtd)♦Trong một phương thức đại số giữa y và x, nếu y biến đổi khi x biến đổi, thường kí hiệu là y = f(x), y gọi là hàm số của x. (tiếng Pháp: fonction).


Vừa được xem: 函數騰空粗拉夏耘定馆县馬蘭雷鳴難分難解