- công tắc nhược,nhã huyền,huyện -

♦ Phiên âm: (Gōng Zé Ruò xiàn ).


♦Kông Chro


Vừa được xem: 公则若县