- bát đại -

♦ Phiên âm: (bā dài ).


(hvtd)♦Tám đời, chỉ tám triều vua thượng cổ Trung Hoa gồm Tam Hoàng Ngũ Đế .
♦Tám triều đại: (1) Gồm Đông Hán, Ngụy, Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần và Tùy. (2) Ngụy, Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy. (3) Tần, Hán, Ngụy, Tấn, Nguyên Ngụy, Tề, Chu, Tùy.


Vừa được xem: 八代咖啡匙攘攘攘奪羹匙鑰匙通眼匙