- nội các -

♦ Phiên âm: (nèi,nà gé ).


(hvtd)♦Ngày xưa, là quan thự của triều đình bao gồm các vị đại quan, học sĩ.
♦Cơ cấu lo về chính vụ, giúp việc cho hoàng đế. § Bắt đầu thiết lập từ nhà Minh niên hiệu Hồng Vũ .
♦Cơ quan hành chánh tối cao của một nước, tức chính phủ.
♦Chỗ ở của phụ nữ quý tộc, nội đường. ◇Lưu Trường Khanh : Hoa đường thúy mạc xuân phong lai, Nội các kim bình thự sắc khai , (Quan lí thấu họa mĩ nhân ) Nhà hoa màn thúy gió xuân lại, Trong nội đường bình phong vàng, cảnh sắc ban mai mở ra.


Vừa được xem: 內閣���內力