- miễn phí -

♦ Phiên âm: (miǎn fèi,bì ).


(hvtd)♦Khỏi phải trả tiền. ★Tương phản: thu phí .


Vừa được xem: 免費医生的办公室尖端放電肥腸洋財旋轉姨奶奶