- tiên quyết điều,thiêu,điêu kiện -

♦ Phiên âm: (xiānjué tiáojiàn ).


♦Điều kiện tiên quyết


Vừa được xem: 先决条件更深分身更事分界更上一层楼