- truyền nhiễm -

♦ Phiên âm: (chuán,zhuàn rǎn ).


(hvtd)♦Bệnh lây từ người này sang người khác.
♦Thông qua ngôn ngữ hoặc hành động khiến cho người khác có cùng tư tưởng, cảm tình và hành vi. ◇Ba Kim : Tha đích thái độ khẩn thiết, thoại ngữ minh xác, thông quá nhất cá vãn thượng đích giao đàm, tha bả tha na kiên định đích tín tâm truyền nhiễm cấp ngã môn liễu , , , (Vọng trước Tổng lí đích di tượng ).


Vừa được xem: 傳染因噎廢食因勢利導因人成事唯識論唯物論唯我論哪些員外哀惜