- truyền đơn -

♦ Phiên âm: (chuán,zhuàn dān,shàn ).


(hvtd)♦Tờ thông tri. ◇Khổng Thượng Nhâm : Hạ quan dữ Nguyễn Viên Hải tuy bãi nhàn lưu ngụ, đô hữu truyền đơn, chỉ đắc tảo đáo , , (Đào hoa phiến , Từ viện ) Tiểu quan này cùng với Nguyễn Viên Hải mặc dù đã thôi làm quan đi tha hương, đều nhận được tờ thông tri, đành phải đến sớm.
♦Tờ giấy in phân phát cho nhiều người với mục đích tuyên truyền. ◇Văn minh tiểu sử : Ấn liễu truyền đơn, ước ta đồng chí tại ngoại quốc hoa viên diễn thuyết , (Đệ nhị thập ngũ hồi) In truyền đơn, hẹn cùng mấy đồng chí ra diễn thuyết ở hoa viên ngoại quốc.


Vừa được xem: 傳單史記傳達油茶彰善癉惡彭祖彭亨彩帶