- bị số -

♦ Phiên âm: (bèi shù,shǔ ).


(hvtd)♦Sung số, lấy thêm vào cho đủ số. ◇Trần Hộc : Tự thử cấm uyển khuyết nhân, thượng vị thiểu niên khinh bạc, bất túc vi quán các trọng, thì tể tham thượng ý, nãi dẫn Bành Thừa bị số , , , , (Kì cựu tục văn , Quyển ngũ).
♦Tiếng tự khiêm khi nhận chức quan. ◇Du Việt : Bộc thì bị số giáo thù phủ quan, nhàn vô tha chức , (Xuân tại đường tùy bút , Quyển ngũ) Kẻ hèn lúc đó may được làm chức giáo thù (khảo đính thư tịch) ở phủ quan, thư nhàn không có chức nào khác.


Vừa được xem: 備數春茶出奔春花秋月春秋鼎盛出奇