- trắc thất -

♦ Phiên âm: (cè,zè shì ).


(hvtd)♦Nhà phụ ở bên hông nhà chính.
♦Thiếp, vợ hầu, vợ bé.
♦Đối lại với chánh thất .


Vừa được xem: 側室谿姐丈舊詩珍珠