- hậu tuyển nhân - ứng cử viên

♦ Phiên âm: (Hòu xuǎn rén).


♦♦Ứng viên. ◎Như: công chức hậu tuyển nhân .


Vừa được xem: 候選人赤痢薄藝金城湯池节日服装音容宛在残疾保险