- phủ trùng,xung -

♦ Phiên âm: (fǔchōng ).


♦Bổ nhào


Vừa được xem: 俯冲手板市尺系列短片進發执照保险首席雇傭觀點散布妒賢嫉能