- tu la -

♦ Phiên âm: (xiū luó,luō ).


(hvtd)Tu-la một loài giống như quỷ thần, là một đạo trong lục đạo : Thiên, Nhân, A-tu-la, Súc sinh, Ngạ quỷ, Địa ngục , , , , , .


Vừa được xem: 修羅菜系計算機史記個人俯冲下降供頓俐落