- bảo trọng -

♦ Phiên âm: (bǎo zhòng,chóng ).


(hvtd)♦Mong người khác giữ gìn thân thể, coi trọng sức khoẻ. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Bảo Ngọc đạo: Thư thư tuy như thử thuyết, thư thư hoàn yếu bảo trọng thân thể, thiểu thao ta tâm tài thị : , , (Đệ lục thập tứ hồi).


Vừa được xem: 保重土色土坯囹圉囹圄嚇唬噴壺噫嘻噁心