- xâm chiếm -

♦ Phiên âm: (qīn zhān,zhàn ).


(hvtd)♦Xâm đoạt chiếm cứ. § Cũng viết là xâm chiếm .


Vừa được xem: 侵占離群索居穿盤桓京门县浸行