- xâm chiếm -

♦ Phiên âm: (qīn zhān,zhàn ).


(hvtd)♦Xâm đoạt chiếm cứ. § Cũng viết là xâm chiếm .


Vừa được xem: 侵占碰一鼻子灰立馬絕對灌制端雅名聲指鹿為